Ik zit midden in een grote verandering. Op een keerpunt van mijn leven.
Marja
Het was een verademing om te ervaren hoe jij de situaties snel herkende en gelijk met oplossingen kwam. Dank je wel!
Noor

Jaarverslag 2014 Over Rood

De activiteiten van Over Rood in 2014

Het beheren van de licenties

Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van stichting doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting DOEN te voldoen. Met Stichting DOEN is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers

Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad Eur 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.

Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over rood Cooperatie U.A.

Financiële verantwoording

Begroting 2015

Inkomsten
Licentievergoedingen Over Rood:   EUR 6000,-

Uitgaven
Rente Lening Stichting DOEN         EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coop  EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank:                                 EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Cooperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

Search
Generic filters