Mensen gaan er vaak vanuit dat het je eigen schuld is. Over Rood veroordeelde ons juist niet. Dat was fijn.
Nina
Mensen gaan er vaak vanuit dat het je eigen schuld is. Over Rood veroordeelde ons juist niet. Dat was fijn.
Nina

Doelstellingen en beleid 2015

Registratienummers

Fiscaal Nummer :
KvK Nummer : 58372652

Contactgegevens

Adres : Grebbberglaan 15, 3527 VX Utrecht
Telefoon : 085 009 0408
Email : stichting@overrood.nl
Contactpersoon : Peter van Bergen

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Pieter Johannes van Bergen, Geboren te Oostflakkee op 01 oktober 1971.
Secretaris : Gijsbert Jacob van Arken, geboren te Katwijk op 24 juli 1942
Penningmeester : Egbert Rorije, geboren te Schiedam op 03 april 1947

Beloning & Beheerkosten

In 2014 zijn geen belangen verstrekt aan de bestuurders van de stichting.
De beheerkosten van de stichting zijn nihil.

Doelstelling Stichting Over Rood

1. Het (doen) bevorderen van financiële zelfredzaamheid van burgers in Nederland, zowel actief als preventief .
2. Het bevorderen van de effectiviteit van schuldhulpverlening
3. Het stimuleren van mensen met problematische schulden tot het zetten van een eerste stap tot een duurzame totaalaanpak zodat maatschappelijke-, gezondheid, en sociale problemen worden voorkomen dan wel verkleind en het welzijn van deze mensen wordt bevorderd.
4. Het financieel ondersteunen en/of (doen) initiëren, stimuleren en/of realiseren van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk, sociaal, charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang beogen in binnen- en buitenland een en ander vanuit de principes van Social Business zoals deze zijn opgesteld door Prof. Dr. Yunus zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business

 

Beleidsplan 2015

Licenties

De stichting beheert een aantal licenties voor financieel educatie materiaal voor ondernemers, bestaand uit o.a. financiële planningssoftware, workshop- en trainingsmateriaal. De baten van deze licentie komen – na terugbetaling van de investeringskosten van licentiegever – ten bate aan de stichting. De verworven licenties voor het financieel educatie materiaal zullen in de toekomst de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor Stichting Over Rood. Om de licentie-inkomsten te vergroten en de licenties in de toekomst aan meerder partijen te kunnen verkopen is het van belang een goed marketing model te ontwikkelen. In 2015 worden de eerste licentie inkomsten verwacht van ca. 300 oplopend naar ca. 750 euro per maand. Stichting Over Rood zal deze inkomsten gebruiken om de licentienemers te ondersteunen in hun marketing activiteiten, zodat de licentie inkomsten verder kunnen worden vergroot. Indien nodig zal De stichting proberen hiervoor externe financiering te verkrijgen.

Donaties

In 2015 wordt niet actief gewerkt aan het verwerven van donaties.

Het beheer van het vermogen en de inkomsten

Het eigen vermogen van de stichting is beperkt. Begin 2015 bedroeg het eigen vermogen EUR 1786. De stichting beheert een lening van Stichting DOEN die door de stichting is verstrekt aan Over Rood Coöperatie U.A.
In 2015 moet over deze lening 6%, dus EUR 3000,- rente worden vergoed. Deze rente wordt betaald uit het overgebleven deel van de lening ad EUR 5100,-

De stichting zal in 2015 geen giften of donaties doen.

Alle beschikbare middelen worden in 2015 geïnvesteerd in het ontwikkelen van een model om de licenties van de stichting van het financieel educatie materiaal voor ondernemers effectief in de markt te zetten op een manier die past bij de doelstellingen van de stichting. Zodra een goed werkend model is gevonden zal de stichting op zoek gaan naar andere partijen die het model verder uit willen rollen alsmede de huidige licentienemers zo veel mogelijk ondersteunen bij het bereiken van de doelgroep.

De stichting factureert licentievergoedingen voor het financieel educatie materiaal aan coöperatie Over Rood U.A. Mits de aflosverplichting aan stichting DOEN daardoor niet in gevaar komt zal de stichting starten met het terugbetalen van de investeringen van licentiegevers. Aangezien in 2015 nog onvoldoende zeker kan worden gesteld dat aan de aflosverplichting van Stichting DOEN kan worden voldaan, zijn er in 2015 nog geen mogelijkheden de licentiegevers te betalen.

Doordat de licentievergoedingen gefactureerd worden aan de coöperatie, wordt de lening van de coöperatie niet afgelost terwijl de lening aan Stichting Doen in de toekomst met dit geld wel wordt afgelost. Het bestuur van de stichting kan daarom besluiten een deel van de gefactureerde licentievergoeding te crediteren aan de coöperatie, op voorwaarde dat de coöperatie de lening aflost;

Het beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning of vergoeding voor haar werkzaamheden voor de stichting.

Beheerkosten

De beheerkosten bestaan uitsluitend uit de kosten van de bankrekening en zijn derhalve nihil.

Leningen

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat de aflossingsverplichting aan Stichting DOEN per 1 januari 2015 niet voldaan kan worden. Stichting DOEN is bereid geweest de afbetaling van de lening met een jaar op te schorten onder voorwaarde dat wel rente zal worden vergoed over de lening.
De activiteiten van de stichting in 2014
Het beheren van de licenties
Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van Stichting Doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting Doen te voldoen. Met Stichting Doen is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers
Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad euro 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en Innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.
Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over Rood Coöperatie U.A.

Financiële verantwoording
Begroting 2015

Inkomsten

Licentievergoedingen Over Rood: EUR 6000,-

Uitgaven

Rente Lening Stichting Doen EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coöperatie EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank: EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Coöperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.