Werken bij Over Rood heeft mij enorm veel teruggegeven in de sfeer van voldoening, erkenning en plezier
Hans
Er gaan heus nog wel eens dingen mis. Maar we vegen die fouten niet onder de tafel. Het is juist die openheid die ervoor zorgt dat je elke dag vooruit gaat.
Peter van Bergen

Doelstellingen en beleid 2015

Registratienummers

Fiscaal Nummer :
KvK Nummer : 58372652

Contactgegevens

Adres : Grebbberglaan 15, 3527 VX Utrecht
Telefoon : 085 009 0408
Email : stichting@overrood.nl
Contactpersoon : Peter van Bergen

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Pieter Johannes van Bergen, Geboren te Oostflakkee op 01 oktober 1971.
Secretaris : Gijsbert Jacob van Arken, geboren te Katwijk op 24 juli 1942
Penningmeester : Egbert Rorije, geboren te Schiedam op 03 april 1947

Beloning & Beheerkosten

In 2014 zijn geen belangen verstrekt aan de bestuurders van de stichting.
De beheerkosten van de stichting zijn nihil.

Doelstelling Stichting Over Rood

1. Het (doen) bevorderen van financiële zelfredzaamheid van burgers in Nederland, zowel actief als preventief .
2. Het bevorderen van de effectiviteit van schuldhulpverlening
3. Het stimuleren van mensen met problematische schulden tot het zetten van een eerste stap tot een duurzame totaalaanpak zodat maatschappelijke-, gezondheid, en sociale problemen worden voorkomen dan wel verkleind en het welzijn van deze mensen wordt bevorderd.
4. Het financieel ondersteunen en/of (doen) initiëren, stimuleren en/of realiseren van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk, sociaal, charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang beogen in binnen- en buitenland een en ander vanuit de principes van Social Business zoals deze zijn opgesteld door Prof. Dr. Yunus zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business

 

Beleidsplan 2015

Licenties

De stichting beheert een aantal licenties voor financieel educatie materiaal voor ondernemers, bestaand uit o.a. financiële planningssoftware, workshop- en trainingsmateriaal. De baten van deze licentie komen – na terugbetaling van de investeringskosten van licentiegever – ten bate aan de stichting. De verworven licenties voor het financieel educatie materiaal zullen in de toekomst de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor Stichting Over Rood. Om de licentie-inkomsten te vergroten en de licenties in de toekomst aan meerder partijen te kunnen verkopen is het van belang een goed marketing model te ontwikkelen. In 2015 worden de eerste licentie inkomsten verwacht van ca. 300 oplopend naar ca. 750 euro per maand. Stichting Over Rood zal deze inkomsten gebruiken om de licentienemers te ondersteunen in hun marketing activiteiten, zodat de licentie inkomsten verder kunnen worden vergroot. Indien nodig zal De stichting proberen hiervoor externe financiering te verkrijgen.

Donaties

In 2015 wordt niet actief gewerkt aan het verwerven van donaties.

Het beheer van het vermogen en de inkomsten

Het eigen vermogen van de stichting is beperkt. Begin 2015 bedroeg het eigen vermogen EUR 1786. De stichting beheert een lening van Stichting DOEN die door de stichting is verstrekt aan Over Rood Coöperatie U.A.
In 2015 moet over deze lening 6%, dus EUR 3000,- rente worden vergoed. Deze rente wordt betaald uit het overgebleven deel van de lening ad EUR 5100,-

De stichting zal in 2015 geen giften of donaties doen.

Alle beschikbare middelen worden in 2015 geïnvesteerd in het ontwikkelen van een model om de licenties van de stichting van het financieel educatie materiaal voor ondernemers effectief in de markt te zetten op een manier die past bij de doelstellingen van de stichting. Zodra een goed werkend model is gevonden zal de stichting op zoek gaan naar andere partijen die het model verder uit willen rollen alsmede de huidige licentienemers zo veel mogelijk ondersteunen bij het bereiken van de doelgroep.

De stichting factureert licentievergoedingen voor het financieel educatie materiaal aan coöperatie Over Rood U.A. Mits de aflosverplichting aan stichting DOEN daardoor niet in gevaar komt zal de stichting starten met het terugbetalen van de investeringen van licentiegevers. Aangezien in 2015 nog onvoldoende zeker kan worden gesteld dat aan de aflosverplichting van Stichting DOEN kan worden voldaan, zijn er in 2015 nog geen mogelijkheden de licentiegevers te betalen.

Doordat de licentievergoedingen gefactureerd worden aan de coöperatie, wordt de lening van de coöperatie niet afgelost terwijl de lening aan Stichting Doen in de toekomst met dit geld wel wordt afgelost. Het bestuur van de stichting kan daarom besluiten een deel van de gefactureerde licentievergoeding te crediteren aan de coöperatie, op voorwaarde dat de coöperatie de lening aflost;

Het beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning of vergoeding voor haar werkzaamheden voor de stichting.

Beheerkosten

De beheerkosten bestaan uitsluitend uit de kosten van de bankrekening en zijn derhalve nihil.

Leningen

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat de aflossingsverplichting aan Stichting DOEN per 1 januari 2015 niet voldaan kan worden. Stichting DOEN is bereid geweest de afbetaling van de lening met een jaar op te schorten onder voorwaarde dat wel rente zal worden vergoed over de lening.
De activiteiten van de stichting in 2014
Het beheren van de licenties
Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van Stichting Doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting Doen te voldoen. Met Stichting Doen is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers
Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad euro 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en Innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.
Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over Rood Coöperatie U.A.

Financiële verantwoording
Begroting 2015

Inkomsten

Licentievergoedingen Over Rood: EUR 6000,-

Uitgaven

Rente Lening Stichting Doen EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coöperatie EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank: EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Coöperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

 

Werksaam: overbrugging voor ZZP’ers

Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren. Ook zijn er situaties denkbaar waarin ZZP’ers tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Werksaam biedt deze ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort  te zetten en opdrachten aan te nemen. De gerealiseerde winst wordt als loon uitgekeerd. Zo blijven talenten voor het Nederlandse bedrijfsleven behouden en ontstaan op termijn weer nieuwe ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan onze economie.

Je onderneming kwijt. Wat nu?

Als ZZP’er investeer je in je onderneming. Hierdoor neem je wel eens financiële risico’s. Voor deze risico’s ben je persoonlijk aansprakelijk. Als het goed gaat, is er niks aan de hand en profiteer je van de extra omzet die je investering oplevert. In het ergste geval loopt het mis en krijg je te maken met schulden. Op het moment dat je deze schulden niet meer kunt recht trekken, bestaat de kans dat je een regeling met de gemeente moet treffen om je schulden in te lossen. Je komt dan in de schuldsanering terecht. Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren.

Ook zijn er situaties denkbaar waarin zelfstandigen tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Bij Over Rood komen wij regelmatig ervaren ondernemers tegen die door omstandigheden, als het even tegen zit, tijdelijk geen onderneming willen, kunnen of mogen hebben. Zij dreigen in een uitkeringssituatie te komen of hebben al een uitkering. Dit ondanks het feit dat deze ex-ondernemers kansen in de markt zien om opdrachten te verwerven.

Het overbruggingsinitiatief voor ondernemers

Eind 2014 is de Coöperatie Nederland Werksaam U.A. opgericht. Werksaam biedt ex-ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort te zetten en opdrachten aan te nemen. Werksaam maakt afspraken met de ex-ZZP’er over onkostenvergoeding, salarisbetaling en dergelijke. Deze afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde “ledenovereenkomst”. Salaris en/of onkosten worden door Werksaam uitbetaald op basis van de gerealiseerde winst van de ex-ZZP’er. De coöperatie verzorgt de facturatie aan opdrachtgevers en zorgt ervoor dat de te ontvangen gelden worden geïnd. Geldstromen zijn strikt gescheiden, dat wil zeggen dat voor elk lid een aparte bankrekening wordt geopend (de zogenaamde ledenrekening) waarop de gelden binnenkomen en van waaruit het loon/salaris en verdere onkosten worden betaald. Elk lid draagt een percentage van de bruto winst af ter dekking van de algemene kosten, zoals huur, kantoorkosten, en administratie. Aansprakelijkheid tussen de leden onderling is uitgesloten en onze algemene voorwaarden zijn zodanig opgesteld dat ook het risico voor de coöperatie zelf minimaal of zelfs nihil is.

 

“Een mooi voorbeeld van sociaal coöperatief ondernemerschap en samenwerking in de stad”, zegt Diny Wijnmaalen van Werksaam, “De gemeente, ondernemers, de Rabobank en wij laten zo zien dat kleine ondernemers er niet alleen voor staan, ook niet als het even slecht gaat. Dat is goed voor de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de stad. We hopen dat ook andere bedrijven zich aansluiten bij ons initiatief zodat we het verder kunnen opschalen en meer ZZP’ers er weer bovenop kunnen helpen.”

5 trajectmanagers in opleiding bij Over Rood

Om het persoonlijke contact met alle deelnemers te kunnen onderhouden is er meer en meer vraag naar gedreven (oud) ondernemers. De komende weken worden er weer 5 nieuwe trajectmanagers klaargestoomd bij Over Rood.

De opleiding

Iedere week komen zij bij elkaar om trainingen te volgen over o.a. de visie & missie van Over Rood, het voeren van intakegesprekken en communicatie. Ieder van hen is hier vanuit een eigen, persoonlijke dan wel zakelijke ervaring en overtuiging om andere ondernemers op sleeptouw te nemen. Om anderen ondernemers aan het denken te zetten, ze bewust te maken van hun blinde vlekken, kennis te delen, ze te motiveren en te stimuleren. Om ze bewust te maken van de risico’s en knelpunten van het ondernemerschap, zodat zij zelf op tijd de juiste maatregelen kunnen nemen.

Bont gezelschap

Aan tafel zit bijvoorbeeld Wim. Voorheen accountmanager bij Shell. Altijd een toppositie bekleed in een roerige organisatie. Na vele jaren trouwe dienst maag hij nu achterover leunen. Toch kriebelde het nog bij hem om op een ontspannen manier bezig te blijven met zijn vak. Hij besloot vorige week om contact op te nemen met Over Rood. Nu zit hier hij. Klaar voor een nieuwe uitdaging. Tegenover hem zit Lilly. Lilly heeft zelf met het bijltje gehakt, en ergert zich nog dagelijks aan de bureaucratische rompslomp die het haar lastig maakt om haar financiële situatie weer onder controle te krijgen. Lilly zit hier vanuit haar eigen ervaring die haar een enorme berg energie heeft gegeven om andere ondernemers bewust te maken om te willen veranderen. Ze zegt: “Een opleiding zoals deze is een goede stap om mezelf uit de sleur te halen, maar ook om te leren hoe ik andere ondernemers die in dezelfde situatie zitten wijzer kan maken”. Ondernemers die in Nederland gemakkelijk tussen wal en schip vallen en dan jaren bezig zijn om weer een toekomst voor zichzelf te creëren. Ondernemers die willen vechten voor hun zaak, hun droom, hun talent. Een enorme groep mensen die heeft geprobeerd iets van zijn leven te maken. Die als enige fout hebben gemaakt dat ze niet op tijd alle hulp hebben kunnen vinden die ze nodig hadden. Of nét te lang zijn doorgegaan in een onvruchtbare situatie. De vrijwilligers in opleiding gaan daar samen met de rest van het Over Rood team verandering in brengen.

Waardevolle inzichten

Terwijl Peter van Bergen honderduit vertelt wordt er door de vijf deelnemers driftig meegeschreven en geluisterd, maar vooral actief meegedacht. Het is al snel duidelijk dat het deze groep niet aan waardevolle inzichten ontbreekt. Zo constateert Menno: “Om onderdeel te zijn van deze bijzondere groep moet je op een bepaalde manier in het leven staan, het moet al een beetje onderdeel van jezelf zijn”. Shariff, die sinds kort al een aantal trajecten begeleidt, voegt daar aan toe: “Samen bouwen aan kleine high-five momentjes. Hoe meer van die momenten je samen deelt, hoe meer je in staat bent om minder in je hoofd te zitten, om uit je negatieve mechanisme te komen en je situatie weer in de ogen te durven kijken en met frisse moed verder te gaan”. De andere beamen dat en delen enthousiast hun eigen tips en ervaringen. Deze aanstaande trajectmanagers zijn bekwaam, betrokken en zich bewust van de noodzaak. Zij zullen binnenkort zij aan zij met cliënten aan de slag gaan. We zijn erg benieuwd hoe deze veelbelovende groep zich de komende weken gaat ontwikkelen!

Er is geen enkele andere organisatie die zo te werk gaat als Over Rood. Voel jij ook het belang van onze missie? Wil je ook je steentje bijdragen om het andere ondernemers weer in hun kracht te brengen? Neem dan contact op met service@overrood.nl of bel met 0850-090408.

Jaarverslag 2014 Over Rood

De activiteiten van Over Rood in 2014

Het beheren van de licenties

Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van stichting doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting DOEN te voldoen. Met Stichting DOEN is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers

Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad Eur 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.

Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over rood Cooperatie U.A.

Financiële verantwoording

Begroting 2015

Inkomsten
Licentievergoedingen Over Rood:   EUR 6000,-

Uitgaven
Rente Lening Stichting DOEN         EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coop  EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank:                                 EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Cooperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

Vanaf 1 juli 2014 een vestiging in Woerden!

Op 1 juli 2014 heeft Over Rood haar activiteiten uitgebreid met een vestiging in Woerden. Dit betekent dat ondernemers uit Woerden gebruik kunnen maken van de lokale faciliteiten.

Vestigingsmanager Diny Wijnmaalen

Diny Wijnmaalen is aangesteld als vestigingsmanager in Woerden. De afgelopen maanden heeft zij al meegedraaid als trajectmanager in Utrecht om de nodige ervaring en kennis op te doen. Diny is zelfstandig ondernemer en heeft haar eigen consultingpraktijk. Als ervaringsdeskundige begeleidt zij al enkele jaren MKB ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van startende ondernemers.

Algemene informatie over de vestiging in Woerden

Het initiatief wordt ondersteund door de Gemeente Woerden, Rabobank Rijn en Veenstromen en winkeliersvereniging Stadshart. Woerden Toekomst Waarde heeft kantoorruimte ter beschikking gesteld aan de Vijzelmolenlaan 2. Workshops worden voorlopig nog in Utrecht gegeven, maar de verwachting is dat ook snel met workshops en ondernemersgroepen in Woerden zal worden gestart.

Woerden is een eerste stap in de uitbreiding van de dienstverlening van Over Rood naar landelijke dekking.

Steun van Stichting DOEN!

Over Rood heeft in 2013 een overeenkomst getekend met Stichting DOEN. Over Rood krijgt steun van Stichting DOEN in de vorm van een lening van €50.000 . Deze lening stelt ons in staat om door te gaan met de activiteiten van Over Rood en te bouwen aan een landelijke uitrol.

Belangeloos knokken voor kwetsbare groep

Peter van Bergen: “De problematiek van de ondernemer in financiële moeilijkheden, de impact van die problemen op het persoonlijke vlak en de gezinsleden wordt nog altijd enorm onderschat. De noodzaak van een partij als Over Rood die belangeloos knokt en hulp geeft aan deze groep heeft zelfs mij verrast. Onder hen is een grote groep kwetsbare mensen die ondernemer zijn geworden omdat ze vrijwel geen kansen hadden op de gewone arbeidsmarkt.

Toen ik aan Over Rood begon kon ik niet vermoeden dat er gezinnen zijn die op straat komen te staan omdat ze geen jaarrekening hebben. En daarom niet de schuldhulp in komen. Zelfs geen bijstandsuitkering krijgen van de gemeente.”

Het feit dat de medewerkers van de gemeentelijke gezondheidszorg, schuldhulp en maatschappelijk werk inmiddels de weg naar Over Rood hebben gevonden en regelmatig cliënten naar ons doorverwijzen onderstreept dit. Waar het ons lukt de cliënt weer in zijn kracht te zetten, te voorkomen dat hij in de bijstand komt of zelfs te voorkomen dat een gezin op straat komt te staan geeft ons werk ons enorm veel voldoening. Het is dé motivatie om te blijven investeren in een landelijke uitrol van onze unieke aanpak.

Lening van Stichting DOEN

Door de lening van  Stichting DOEN wordt Over Rood ook in staat gesteld mensen op te leiden en te trainen die door alle tegenslagen die ze hebben gehad nu een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak mensen met veel talent en capaciteit die graag willen werken en een tweede kans verdienen.

Doe mee met de AdministratieExpress!

In oktober start SodaProducties met stichting Geldinzicht en Over Rood met de AdministratieExpress Utrecht. Het pilotproject geeft mensen de mogelijkheid om meer grip te krijgen op hun financiële situatie. De begeleiding bestaat uit een persoonlijk en praktisch advies, waardoor mensen beter weten hoe je meer kunt doen met minder geld. Doe de test om te zien of meedoen jou winst kan opleveren.

De AdministratieExpress biedt uitkomst

De AdministratieExpress geeft antwoord op allerlei vragen rondom je financiële situatie. Hoe spaar ik geld voor mijn vakantie of bruiloft? Wat kost een kind? Wat betekent een scheiding voor mijn financiën? Kan ik verhuizen? Zet ik nu al studiegeld opzij voor mijn kinderen? Je bent niet de enige die dit bezig houdt. Er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. Daarom komt dit initiatief je te hulp!
p1843eh1bljk81ufk1er81k0b1f0f3

Ondernemers met schulden: een discussie met D66 Utrecht

Klaas Verschuure is fractievoorzitter van D66 in Utrecht. Vanuit die rol wil hij graag weten waarom Over Rood meer aandacht wil voor de problematiek van ondernemers met schulden. Er ontstaat een mooie discussie tussen Klaas en mij [Peter van Bergen, Over Rood] over ondernemerschap en problematische schulden.

Ondernemer moet zijn eigen boontjes doppen

Klaas geeft aan dat in de politiek de gangbare mening is dat een ondernemer vooral zijn eigen boontjes moet doppen. Hij is tenslotte niet voor niets ondernemer geworden. Ondernemen betekent kans op hoge pieken, maar ook op diepe dalen. Gaat het mis dan is het zaak dat de ondernemer tijdig bijstuurt en zich snel aanpast aan de veranderende omstandigheden. Het ondernemersrisico moeten ondernemers niet af willen wentelen op de maatschappij. En als overheid moet je nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Een ondernemer moet juist zoveel mogelijk ruimte krijgen om zijn eigen ding te doen, om zijn eigen problemen op te lossen. Want zo ontstaan nieuwe oplossingen, nieuwe proposities en nieuwe kansen. Een visie die wij van Over Rood, als door de wol geverfde ondernemers, van harte onderschrijven.

Particulier wél recht op hulp

Maar de andere kant van deze medaille is minstens even interessant. Als particulier heb je altijd recht op (gratis) schuldhulp. Het maakt daarbij niet uit hoe je in de schulden bent gekomen. Of je je geld hebt uitgegeven aan dure schoenen, mooie kleding en verre vakanties, al jaren verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken of in de problemen bent gekomen door scheiding, werkloosheid of welke oorzaak dan ook. Als je schulden je boven het hoofd groeien krijg je hulp, punt uit. In de particuliere schuldhulp is daarbij een mooie afweging gemaakt tussen de rol van de overheid, de belangen van de schuldeisers en de menselijke aspecten van de schuldenaar.

Had je maar geen ondernemer moeten worden

Als je ondernemer bent, wordt er diametraal anders naar je gekeken. Dat is best merkwaardig. Juist omdat steeds meer mensen tegen wil en dank ondernemer worden. Omdat hun werkgever dat eist. Omdat het UWV dat actief stimuleert. Lukt het ondernemerschap vervolgens niet zo best en zit zo iemand een jaar later met fikse schulden omdat men zowel het levensonderhoud als de aanvangsinvesteringen bij elkaar heeft geleend, dan hoort men: ‘Had je maar geen ondernemer moeten worden’. Tsja.

We vertellen Klaas dat we veel ondernemers ontmoeten die hulp zoeken, dringend hulp nodig hebben, maar die het niet lukt om hulp te vinden. Ze worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Krijgen geen aanvraag voor de BBZ. Omdat ze niet voldoen aan het urencriterium, bezig zijn hun bedrijf te beëindigen, ruzie hebben met de boekhouder (factuur te lang onbetaald) en daardoor geen actuele cijfers hebben of omdat ze zo ver en zo lang in de problemen zitten dat ze het niet meer voor elkaar krijgen een goed businessplan te schrijven. Professionele hulp kunnen ze niet (meer) betalen. Bij de meeste bureaus moet je immers contant geld meenemen naar het intakegesprek en dat hebben ze niet of ze voelen zich niet zeker genoeg om hier geld aan uit te geven.

Ondernemers met schulden hebben dringend hulp nodig

Het is bekend dat in de particuliere schuldhulp veel cliënten moeite hebben met hun aanvraag. Zelf help ik deze mensen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ook Humanitas, Schuldhulpmaatje en maatschappelijk werk helpen mensen hun zaakjes op orde te krijgen voor een aanvraag. Ben je ZZP’er dan blijven veel deuren echter gesloten: ‘Sorry, dat is echt te ingewikkeld’. Ik snap dat ook wel. De administratie van een ondernemer op orde krijgen is van een andere orde dan die van een particulier. En hulpverleners hebben al moeite genoeg alle particuliere aanvragen in te vullen.

De prijs die je betaalt

Maar, wachten tot de betreffende ondernemer zo ver in problemen is gekomen dat hij zijn bedrijf moet staken en rijp is voor de bijstand, is zowel voor de ondernemer als voor de maatschappij niet de beste oplossing (denk aan de kosten van een bijstandsuitkering, het afboeken van vorderingen en de medische kosten). Want de meeste mensen die met problematische schulden zitten krijgen een behoorlijke klap. Krijgen zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze worden vaak depressief en bang. Post wordt niet meer open gemaakt en steeds meer rekeningen blijven onbetaald. Bied je geen hulp, dan is de kans groot dat iemand uiteindelijk langdurig in een uitkeringssituatie terechtkomt. Ondertussen blijven de schulden oplopen.

Conclusie: hulp van politiek, landelijk en gemeentelijk niveau

Omdat zowel de prijs die mensen met schulden moeten betalen, als die de maatschappij betaalt steeds hoger wordt, heeft iedereen in Nederland die met problematische schulden worstelt, ongeacht de oorzaak en ongeacht het inkomen, recht op schuldhulp. Helemaal gratis! Dat is wettelijk zo geregeld. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel. De eerste is als je niet te goeder trouw gehandeld hebt. Oftewel, je hebt met opzet schulden gemaakt. De tweede? Juist. Je bent ondernemer! Zowel vanuit juridisch als vanuit maatschappelijk oogpunt uiterst interessant.

Wat Klaas en Over Rood betreft is de conclusie, dat het probleem van de ZZP’er om toegang te krijgen tot schuldhulp op de kaart gezet moet worden, bij de politiek, landelijk en op gemeentelijk niveau.

Peter van Bergen.

Search
Generic filters