Ik zit midden in een grote verandering. Op een keerpunt van mijn leven.
Marja
Ik heb lang genoeg gehangen, heb nu weer grip op mijn eigen toekomst.
John

Starter krijgt makkelijker financiering dan ervaren ondernemer die ooit failliet ging.

In Nederland is failliet gaan nog steeds een taboe. Wie failliet gaat, heeft een gevoel van falen en houdt dat het liefst voor zichzelf. Waarom eigenlijk? Waarom erkennen we niet dat je écht van fouten kunt leren? En dat je vervolgens een succesvolle herstart kunt maken, zoals deze zes ondernemers?

Ook de houding van financiers is opmerkelijk. Vaak behandelen ze aanvragen van starters zonder ervaring nog positiever dan die van doorgewinterde ondernemers die in zwaar weer hebben verkeerd. In dit artikel vragen we ons af hoe dat kan. Her- of doorstarters hebben door hun leerervaring toch immers meer kans om succesvol te blijven?

We hebben deze vraag voorgelegd aan financiers, beleidsmakers en bedrijfsadviseurs1. En uit hun reacties ontstaat een beeld dat ons aan het denken moet zetten…

 

Lees hier de rest van het artikel veel geleerd maar niet gewaardeerd

Zachte hand werkt beter bij schulden

Zorgverzekeraar CZ heeft de verliezen die zij draaide door klanten met betalingsachterstanden in vijf jaar tijd flink terug kunnen dringen. Waar eerder nog werkt gewerkt onder het motto: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, kiest de zorgverzekeraar bij betalingsachterstanden voor vriendelijkere betalingsregelingen die beter worden nageleefd door de klant. Door de nieuwe, meer menselijke, aanpak zijn de verliezen wegens wanbetalingen gehalveerd. 

Menselijke aanpak blijkt lucratiever

Strenge  betalingsregelingen hebben vaak een averechts effect op de schulden. Oplopende boetes en incassokosten maken de schuld dan al snel onbeheersbaar. Temeer daar de meeste schuldenaren ook schulden hebben bij de huisbaas, de belasting en de webwinkel. Schuldenaren keihard aanpakken is altijd beschouwd als een onvriendelijke maar effectieve methode om betalingsproblemen te lijf te gaan. Een aantal bedrijven, waaronder zorgverzekeraar CZ, vindt dat het anders kan. Menselijker. Zij hebben zich begin dit jaar aaneengesloten in de Ambitie Coalitie, waarin verschillende partijen willen samenwerken om mensen met een betalingsachterstand te helpen. De zachte hand die zij hanteren blijkt lucratiever in de aanpak van betalingsachterstanden.

Lees het hele artikel: http://www.volkskrant.nl/economie/zachte-hand-bij-schulden-werkt-beter-dan-harde-aanpak~a4350618/

 

Bron: de Volkskrant, 3 augustus 2016.

Achtergrondinformatie over schuldhulp aan ondernemers

Schuldhulp wat is dat eigenlijk?
Een schuldhulpverlener is iemand die bemiddelt tussen jou en je schuldeiser met als doel een regeling tot stand te brengen waarbij jij een zo groot mogelijk deel van je schulden betaalt en de schuldeiser het restant afboekt.

Het wettelijk kader van schuldhulpverlening
Schuldhulp vindt zijn oorsprong in de faillissementswet. Als een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid, zoals een BV of stichting, failliet gaat komt de boedel in handen van een curator. De curator of bewindvoerder probeert zo veel mogelijk geld uit de onderneming te halen en verdeelt dit geld onder de schuldeisers. Zijn er geen baten of is de boedel verdeeld dan wordt het faillissement opgeheven. Hierna heeft de schuldeiser vrijwel geen mogelijkheden meer zijn betaling te innen.

In geval een rechtspersoon zonder beperkte aansprakelijkheid, zoals een eenmanszaak, VOF of zelfstandige, failliet gaat wordt de eigenaar van dit bedrijf aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Hierdoor heeft het geen zin de onderneming zelf failliet te verklaren. Als de ondernemer de schulden van de onderneming niet kan betalen is de enige overgebleven optie een persoonlijk faillissement. Helaas zit de faillissementswet zo in elkaar dat zelfs na het opheffen van het faillissement wegens gebrek aan baten de privé persoon aansprakelijk blijft voor de schulden. Deze aansprakelijkheid verjaart na 20 jaar. Omdat de verjaringstermijn onbeperkt gestuit kan worden kun je in de praktijk tot je overlijden achtervolgd worden door je schuldeisers.

In 1998 is er daarom een regeling toegevoegd aan de faillissementswet waarmee de failliete persoon een alternatief wordt geboden: De WSNP. In de WSNP kun je onder strikte voorwaarden na drie jaar een zogenaamde schone lei verklaring krijgen. Deze verklaring zorgt ervoor dat je schuldeisers de vordering niet meer mogen innen. Je mag de vordering (uiteraard) nog wel vrijwillig betalen. Bijvoorbeeld in geval van een vordering van vrienden of familie.

De WSNP wordt toegekend door de rechtbank. De schuldeisers hebben geen mogelijkheid om de WSNP tegen te houden. Alleen jijzelf moet er voor zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet. De belangrijkste zijn:

1. Je schulden zijn te goeder trouw ontstaan. De rechter kijkt bij de beoordeling maximaal vijf jaar terug. Te goeder trouw betekent dat je niet met opzet of door je eigen schuld (je kon weten dat je de rekeningen niet kon betalen) in de schulden bent gekomen. Ook als je te lang doorgaat met je onderneming terwijl je schulden hebt kan de rechter de WSNP op basis van deze regel afwijzen!
2. Je doet alles om zoveel mogelijk geld te verdienen voor je schuldeisers (o.a. sollicitatieplicht)
3. Je maakt geen nieuwe schulden. Je moet dus al je rekeningen keurig op tijd betalen. Een te laat betaalde rekening is al een nieuwe schuld.
4. Je hebt de afgelopen 10 jaar niet eerder in een WSNP regeling gezeten.

Het minnelijk traject
Tijdens het behandelen van het wetsvoorstel voor de WSNP in de Eerste kamer maakte de regering zich (terecht) zorgen over de grote druk die door de regeling kon ontstaan op de rechtbank. Om dit te voorkomen is afgesproken dat de rechter de WSNP pas mag toekennen als het college van Burgemeester & Wethouders van je woonplaats kan bevestigen dat een minnelijke schuldregeling niet mogelijk is (art. 285 lid 1 Fw). Hiermee werd de basis gelegd voor de gemeentelijke schuldhulpverlening zoals we die nu kennen.

De gemeentelijke schuldhulpverlening probeert dus een vrijwillige schuldenregeling af te spreken tussen jou en je schuldeisers. De afspraken die worden gemaakt zijn gebaseerd op het wettelijk traject. De gemeente moet zich houden aan een aantal regels uit de faillissementswet. De belangrijkste zijn:

1. Alle bezittingen en inkomsten behalve de bezittingen en inkomsten die noodzakelijk zijn om te kunnen overleven worden eerlijk verdeeld over alle schuldeisers. Zo wordt eigenlijk de boedel verdeeld zoals in een faillissement van een bedrijf. Nu gaat het echter over jouw bezittingen. Geld, kapitaal, dure spullen, auto etc. Ook de goederen uit de huwelijksgemeenschap. Alleen de inboedel mag je houden zolang deze niet bovenmatig is.
2. De regeling duurt 36 maanden Gedurende deze 36 maanden leeft de schuldenaar van een absoluut minimum inkomen gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm.
3. De ene schuldeiser mag niet bevoordeeld worden ten opzichte van de andere. Iedereen krijgt daarom het zelfde percentage van de schuld betaald (bijvoorbeeld iedereen 15%).
4. Alle schuldeisers moeten met de regeling akkoord gaan.

De gemeentelijke schuldhulpverlening is dus niets anders dan een gemeentelijk instelling die de faillissementswet uitvoert. De gemeente moet er op toezien dat alle partijen zich aan de regels houden.

Is meewerken aan schuldhulp verplicht?
Nee. Je doet dat vrijwillig om van je schulden af te komen. Je schuldeisers en de gemeente kunnen je niet verplichten gebruik te maken van schuldhulp. Je schuldeisers kunnen wel je persoonlijk faillissement aanvragen. Dit moeten minimaal twee schuldeisers samen doen bij de rechtbank. Dat komt echter niet vaak voor omdat het voor de schuldeisers weinig oplevert ten opzichte van de mogelijkheden die een deurwaarder heeft. Als je persoonlijk faillissement wordt uitgesproken kun je dit binnen 7 dagen na de uitspraak laten omzetten in een WSNP-traject.

Welke alternatieven zijn er?
Je kunt gebruik maken van een commercieel schuldhulpbureau. Je moet er hierbij goed op letten dat de rechtbank het bedrijf erkent en bij een aanvraag WSNP het voortraject goedkeurt. Dit is in elk geval in orde als het bedrijf is aangesloten bij de NvvK (www.nvvk.eu). Voor particulieren is betaalde schuldhulp verboden. Dat wil zeggen dat je niet zelf de rekening van de schuldhulp mag betalen. Een werkgever, vriend of familielid mag dat wel!

Je kunt ook gebruik maken van een insolventie advocaat. Als je een laag inkomen hebt (minder dan 25.000 euro voor alleenstaanden en minder dan 35.000 euro voor een stel/gezin) kun je een toevoeging aanvragen voor de kosten van de advocaat. Als de toevoeging wordt toegewezen betaal je alleen een eigen bijdrage van ca. 200 euro. Voor schuldbemiddeling wordt een toevoeging lang niet altijd toegekend. Alleen als ondernemer maak je een kans. De totale kosten van een advocaat voor de bemiddeling liggen meestal tussen de 3.000 en 6.000 euro.

Je kunt ook eerst zelf proberen een schuldenregeling tot stand te brengen. Op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt. Je gaat dan met elke schuldeiser zelf een betalingsregeling treffen. Het voordeel is dat je met elke schuldeiser een andere afspraak kunt maken. Het nadeel is dat je, als het uiteindelijk niet lukt, alsnog via schuldhulp moet proberen een regeling tot stand te brengen omdat jouw poging niet geldt als voortraject voor de WSNP. Dit duurt een half jaar! Is het je gelukt een regeling te treffen met alle schuldeisers dan is het heel belangrijk je betalingsafspraken stipt na te komen. Betaal je een dag later dan afgesproken dan heb jij je niet aan de afspraken gehouden en kan je schuldeiser de overeenkomst ook meteen naast zich neerleggen en weer een deurwaarder sturen! Dan kun je weer van voor af aan beginnen.

Schuldhulp aan Ondernemers
Ondernemers worden door veel gemeenten uitgesloten van schuldhulp. De gemeenten beroepen zich hierbij op en uitzondering die in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening zou staan. Wij vinden echter geen tekst van die strekking in deze wet terug. In de wet op het consumentenkrediet wordt wel een uitzondering gemaakt voor ondernemers. In deze wet wordt het verboden om schuldhulp tegen betaling aan te bieden behalve door de gemeente, advocaten, en bewindvoerders. Voor ondernemers is er een uitzondering op dit verbod. Hen mag dus wel betaalde schuldhulp worden geboden door commerciële bedrijven.

In de faillissementswet is vastgelegd dat iemand gerechtigd is zijn beroep of bedrijf uit te oefenen. De gemeente stelt dat voor ondernemers geen schuldregeling kan worden afgesproken omdat de inkomenssituatie te onzeker is. Ook hier zetten wij onze vraagtekens bij. Een inkomen op bijstandsniveau is altijd gegarandeerd en kan als uitgangspunt voor de schuldenregeling worden genomen. Ook werknemers hebben een inkomensonzekerheid: contracten die niet verlengd worden, werknemers die ontslagen worden, werknemers die in dienst zijn als oproepkracht. Inkomenswisselingen in deze situaties zijn onderdeel van elke schuldenregeling. De verwachte betaling aan de schuldeisers is altíjd een prognose.

Het probleem is dat de gemeente simpelweg niet genoeg kennis in huis heeft om schuldhulpverlening te bieden aan natuurlijke personen die het beroep ‘ondernemer’ hebben. Hen wordt de toegang tot gratis schuldhulp daarom in bijna elke gemeente ontzegd. Slechts enkele gemeentes betalen schuldhulp via een gespecialiseerd commercieel bureau omdat ze geen rechtsongelijkheid willen tussen werknemers, uitkeringstrekkers en kleine zelfstandigen.

De BBZ
Als alternatief verwijst de gemeente ondernemers voor schuldhulp door naar BBZ. BBZ is in beginsel een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Via BBZ wordt een bijdrage verstrekt aan een geselecteerd commercieel bureau om de schuldhulpverlening aan een ondernemer op te starten. Het grootste deel van het schuldhulptraject betaal je echter zelf. Ofwel uit je spaarcapaciteit ofwel door het (deels) mee te financieren in een BBZ regeling.

Het nadeel van deze oplossing is dat je geen aanspraak kunt maken op schuldhulp als jij en je partner, naast je inkomen uit de onderneming*, samen een inkomen hebben van meer dan de bijstandsnorm. Ook als je niet aan het urencriterium voldoet, 1225 uur ofwel ca. 3 dagen per week, en/of als je bedrijf volgens de gemeente niet voldoende levensvatbaar is, val je buiten de regeling. In sommige gemeenten kun je dan nog aanspraak maken op een extra bijzondere voorziening maar deze wordt alleen na lang aandringen in heel uitzonderlijke gevallen toegekend.

De BBZ biedt naast schuldhulp ook mogelijkheden voor (her)financiering van je bedrijf mits je voor je inkomsten volledig afhankelijk bent van je bedrijf en je bedrijf levensvatbaar is. Je bedrijf is levensvatbaar als je met de inkomsten uit je bedrijf zowel de zakelijke als de privé lasten kunt voldoen. Let op. Je komt ook in aanmerking voor deze lening als je inkomsten uit ondernemen hoger zijn dan de bijstandsnorm. Je kunt een flink bedrag lenen. Voor een gevestigde ondernemer oplopend tot 184.000 euro. Voor starters geldt een maximum van 34.816 euro.

Voor ondernemers rest naast de BBZ financiering alleen betaalde schuldhulp via een advocaat of commercieel bureau, waarbij soms via BBZ een bijdrage wordt gegeven van ca. 25% van de kosten. Kies je voor een advocaat dan kan deze een toevoeging aanvragen. Deze toevoeging wordt lang niet altijd toegekend maar als het lukt, kan de advocaat zijn werk Pro Deo doen.

*Je inkomen uit onderneming telt wel mee voor de aanvraag van een aanvulling op je inkomen maar niet voor de aanvraag van een lening en schuldhulp!)